ثبت شماره موبایل

توجه :
شماره موبایل اصلی ، حتما باید شماره یکی از اعضای هیئت مدیره باشد.
از این شماره به عنوان نام کاربری جهت ورود به سامانه استفاده میگردد.